Regulamin

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Portal Internetowy TRQPro, na który składają się w szczególności Serwisy i Usługi zdefiniowane w Rozdziale II (Definicje) poniżej, udostępniany jest użytkownikom przez TRQPro. Portal Internetowy TRQPro działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W ramach Portalu Internetowego TRQPro działają udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę Serwisy i Usługi:

 • w domenie internetowej TRQPro.pl i jej subdomenach;
 • w innych domenach (wraz z ich subdomenami) niż wskazane w pkt a) powyżej.
 • w zewnętrznych serwisach społecznościowych oraz streamingowych (m.in. Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube) Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego TRQPro poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią. Odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie określają odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z osobami trzecimi. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego TRQPro. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu TRQPro, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Portalu Internetowym TRQPro. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego TRQPro, w szczególności z Usług i Serwisów dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Internetowego TRQPro, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

II. DEFINICJE

Portal Internetowy TRQPro, Portal TRQPro - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością TRQPro i dostępna pod adresem www. trqpro.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują TRQPro. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu TRQPro oraz Usług dostępnych w Portalu TRQPro; Serwisy - wyodrębnione w ramach Portalu TRQPro serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują TRQPro; Partner - każdy podmiot współpracujący z TRQPro na podstawie stosownej umowy;   
Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu TRQPro, umożliwiające w szczególności:

 • zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez TRQPro lub Partnerów,
 • korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych,
 • dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet,
 • korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;   
  Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU TRQPro

W ramach Portalu TRQPro Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:

 • zapoznawać się z materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe portalu TRQPro lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych;
 • korzystać z wyszukiwarek, kalkulatorów, itp.;
 • korzystać z darmowych kont użytkownika;
 • dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy kupna; Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu TRQPro odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu TRQPro dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu/Portalu TRQPro w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu TRQPro dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu/Portalu TRQPro. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w Rozdziale I pkt. 6 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu TRQPro jest bezpłatne. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt. 7 poniżej. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu TRQPro treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu TRQPro i prezentowanych w nim Materiałów. Portal TRQPro zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Portalu TRQPro. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem TRQPro prosimy kierować poprzez formularz w dziale "kontakt".

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Portal TRQPro oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu TRQPro, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.). Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu TRQPro przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu TRQPro utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu TRQPro, Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy, Użytkownicy mogą korzystać z Portalu TRQPro oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:

 • zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu TRQPro lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu TRQPro lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU TRQPro

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu TRQPro zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

 • niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
 • niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
 • niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
 • niezamieszczania treści propagujących używanie niedopuszczonych do obrotu środków odurzających, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
 • nierozpowszechniania treści pornograficznych;
 • nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
 • nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisów Portalu TRQPro. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu TRQPro komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu TRQPro treści o charakterze bezprawnym. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do zablokowania Użytkowników lub usunięcia treści/komentarzy łamiących regulamin na Portalu TRQPro, jego subdomenach i serwisach pokrewnych (m.in. kanałach społecznościowych).

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:

 • sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Portalu TRQPro i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
 • Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu TRQPro przez Użytkownika;
 • szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
 • informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu TRQPro, za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika. Użytkownik jest świadomy  zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do określonych Usług. Usługodawca:
 • dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług i Serwisów odbywało się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone w regulaminach poszczególnych Serwisów, Usług, jednocześnie Usługodawca informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, Serwisów, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w poszczególnych regulaminach Usług, Serwisów;
 • informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług, Serwisów bądź wpływać na ich jakość;
 • zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom  dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu TRQPro treści (Materiałów), w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści  prezentowanych w Portalu TRQPro, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.
 • ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług i Serwisów.

VII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU TRQPro

W celu pełnego wyświetlania treści Portalu TRQPro niezbędne jest włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu TRQPro na komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu TRQPro. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

IX. DANE OSOBOWE

W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu TRQPro, Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu TRQPro. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015, 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, 1422 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych użytkowników jest portal TRQPro, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej usługi nie stanowi inaczej. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość poprzez formularz w dziale kontakt. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi, żądanie usunięcia tych danych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi. Funkcję inspektora danych osobowych pełni administrator strony. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją Twoich praw związanych z przetwarzaniem, poprzez formularz w dziale kontakt, wprowadzajac swoj adres email, z dopiskiem "Inspektor Danych Osobowych". Czas przetwarzania danych osobowych. Twoje dane są przetwarzane do momentu kiedy istnieje podstawa do ich przetwarzania tzn.:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,
 • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
 1. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas:
 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora)

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO ORAZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Każdemu Użytkownikowi Portalu TRQPro przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu TRQPro. Reklamacje oraz chęć odstąpienia od umowy należy składać poprzez formularz w dziale kontakt Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji. Wszelkie informacje o naruszeniach lub chęci odstąpienia od umowy należy kierować sie poprzez formularz w dziale kontakt.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług, Serwisów Portalu TRQPro jest prawo polskie. Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020

XIII. CHARAKTER PUBLIKOWANYCH TREŚCI

Treści publikowane w Portalu TRQPro mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, a poszczególne teksty są wyrazem osobistych poglądów ich autorów. Portal TRQPro ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego. Portal TRQPro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.

XIII. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

Niniejszy Regulamin jest dostępny w aktualnej wersji pod adresem https://www.trqpro.pl/regulamin

trq binance refferal linktrq binance futures refferal linktrq bitmex refferal linktrq bybit refferal linktrq bitbay refferal linktrq brave refferal linktrq deribit refferal linktrq icmarkets refferal linktrq kucoin refferal linktrq dpm refferal linktrq maklerska refferal link